top of page
We Believe

 

We believe the quality of one’s life is determined by the quality of one's thinking, one’s health, and one’s awareness. The nexus point is where the three aspects of being--mind, body, and spirit-- converge into a single point of experience. If we want to improve the quality of our lives, we must improve the quality of our thinking, our health, and our awareness. 

Մենք հավատում ենք

Մենք հավատում ենք, որ մարդու կյանքի որակը կախված է իր մտքերի, առողջության և իրազեկվածության որակից: Նեքսուսի գաղափարախոսությունն այնտեղ է, որտեղ կյանքի երեք ասպեկտները՝ միտքը, մարմինն ու հոգին, միավորվում են մեկ ամբողջական գաղափարի շուրջ: Այսպիսով, եթե մենք ցանկանում ենք բարելավել մեր կյանքի որակը, մենք պետք է նախ և առաջ բարելավենք մեր մտքերի, առողջության և տեղեկացվածության որակը:

bottom of page