top of page

Tsap-Tsapik Children's Programming

Tsap-Tsapik aims to introduce 3-5 year-old children to the musical world, through a playful and diversified pedagogic approach. Children discover speech, music, singing, motion and organology through body movements, percussion instruments, folk songs and aural training, while learning life skills such as listening to each other and cooperating with peers.

Ages 3-5

«Ծափ-ծափիկ» մանկական ծրագիր

«Ծափ-ծափիկ»-ի նպատակն է 3-5 տարեկան երեխաներին ծանոթացնել երաժշտական աշխարհի հետ՝ խաղերի և յուրահատուկ մանկավարժական մոտեցումների միջոցով: Երեխաները բացահայտում են խոսքը, երաժշտությունը, երգը, շարժումները և մարմնի լեզուն՝ մարմնի շարժումների, հարվածային գործիքների, ժողորդական երգերի և լսողական վարժությունների միջոցով: Միևնույն ժամանակ նրանք սովորում են կյանքի հմտություններ, որոնցից են միմյանց լսելը և հասակակիցների հետ համագործակցությունը:

3-5 տարեկան

Let's Speak Music

"Let's Speak Music" introduces children to the language of music. In these group classes, kids will learn about the fundamentals of music like rhythm, harmony, and melody. The curriculum combines music literacy and appreciation with singing, keyboard instruction, recorder and percussion ensemble. 

Ages 6-9

Ages 6 - 9

Եկե՛ք խոսենք «երաժշտերեն»

Այս դասընթացը երեխաներին ներկայացնում է երաժշտության լեզուն: Այս բաժնում երեխաները կսովորեն երաժշտության հիմունքները, ինչպիսիք են՝ ռիթմը, հարմոնիան և մեղեդին: Ուսումնական ծրագիրն իր մեջ ներառում է երաժշտական գրականություն, ինչպես նաև երաժշտական գիտելիքների ամրապնդում հետևյալ բաջիններում՝ երգ, դաշնամուր, շվի և հարվածային գործիքների անսամբլ:

6-9 տարեկանների համար

6-9 տարեկան

Rock Band

The students learn the principles of harmony and rhythm (following the curriculum of our "How Music Works" program), and use their knowledge to transcribe , arrange and perform rock and pop music.
 

The groups also learn to perform in public, as the results of their work is often showcased to friends and family during concerts throughout the year.

Ages 10+

Ռոք խումբ

Երեխաները սովորում են հարմոնիայի և ռիթմի սկզբունքները (հիմնվելով մեր՝ «Երաժշտության հիմունքները» ծրագրի վրա), որից հետո նրանք օգտագործում են իրենց գիտելիքները, որպեսզի վերլուծեն, գործիքավորեն և կատարեն ռոք և փոփ երաժշտություն:


Խմբերը սովորում է նաև իրենց դրսևորել հանրության մեջ. իրենց աշխատանքի արդյունքը ամբողջ տարվա ընթացքում համերգների տեսքով հաճախ է ներկայացվում ընկերներին և ընտանիքի անդամներին:

տարիքը՝ 10+

How Music Works

When you get a glimpse inside How Music Works, you will discover the architecture and language that is used to create the music you love. In the Introduction to How Music Works class you will learn about the fundamentals of music like rhythm, harmony, and melody, as well as the language musicians use to create and communicate musical ideas.   

 

By the end of the course, you will be able to:

  • Understand the language of solfege

  • Understand how chords, melody, and rhythm are combined to make music

  • Understand the basics of reading music

  • Play popular songs on the keyboard and guitar

Ages 10+

Երաժշտության հիմունքներ

Երբ ձեզ ակնարկեն երաժշտության հիմունքների մասին, դուք կբացահայտեք ձեր սիրած երաժշտության կառուցվածքն ու լեզուն: «Երաժշտության հիմունքներ» դասընթացի ներածության մեջ դուք կսովորեք երաժշտության հիմնական ուղղությունները՝ ռիթմ, հարմոնիա և մեղեդի, ինչպես նաև այն գաղտնի լեզուն, որով երաժիշտները սովոր են ստեղծել և փոխանակել երաժշտական մտքեր:

Այս դասընթացի ավարտին դուք կկարողանաք.

- Հասկանալ խրոմատիկ սոլֆեդջիոյի լեզուն

- Հասկանալ, թե ինչպես են ակորդները, մեղեդին և ռիթմը միասնաբար ստեղծում երաժշտություն:

- Հասկանալ երաժշտություն կարդալու հիմունքները:

- Նվագել հայտնի երգեր՝ դաշնամուրով և կիթառով:

տարիքը՝ 10+

Please reload

bottom of page