Children's Program  - Tsap - Tsapik (3-10 years old)
  Ծափ-Ծափիկ Երաժշտական ծրագիր (3-10 տ.)

Ծափ-Ծափիկ ծրագիրը նպատակ ունի մանկավարժական խաղային և ժամանցային մոտեցմամբ օգնելու երեխաներին իրենց առաջին քայլերը կատարելու երաժշտական աշխարհում : Երեխաները կբացահայեն խոսքը, երաժշտությունը, երգը, շարժումները և նվագարանների ընտանիքները երաժշտական գործիքների, ժողովրդական երգերի, ֆիզիկական և լսողական խաղերը միջոցով :

Երաժշտության միջոցով երեխաները սովորում են լսել իրար և համագործակցել, ինչը բարձրացնում է նրանց խմբային գիտակցությունը : Բոլոր երխաներն ունեն հավասար դեր և ձայնի իրավունք, բոլորը քաջալերվելու են արտահայտելու իրենց մտքերը՝ առանց վախենալու, որ կարող են քննադատվել կամ թերագնահատվել այլոց կողմից :Լսողությանվրա հիմնված խաղերը զարգացնում են երեխայի կենրոնանալու կարողությունը՝ դառնալով իրենց մեջ քննադատ և վերլուծող դաստիարակելու հիմքը :

How Music Works (11+)

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Individual Instruction (All Ages)

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

CONTACT US

 

96 Sarmen Street

Yerevan Armenia

info@nexuscenterarts.com

Tel: 098 530310

OPENING HOURS

 

Monday-Saturday 

3pm – 9pm