Modern Kids on Komitas

In October 2016, all the 1st graders from «Այբ» դպրոց / Ayb School visited Nexus for a few hours. Here's what we did together! :)

Հոկտեմբեր ամսին, Այբ դպրոցի բոլոր 1ի դասարանցիները այցելեցին Նեքսուս: Մտածեցինք ինչ անենք... Հետո սենց մի բան ստացվեց :)


Featured Posts